Regulamin

Regulamin sprzedaży

Sprzedaż na stronie sklep.simplicite.pl realizuje Kancelaria Patentowa Katarzyna Kędzierska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 29B, NIP: 579-200-71-14 zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail blog@simplicite.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 3. Operator Płatności – Przelewy 24,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin,

 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.simplicite.pl.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie usług lub treści cyfrowych.

 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

 4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do E-booka i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup

 1. W celu zakupu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,

  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5

Udostępnienie treści cyfrowych

 1. Zakupiona treść zostanie udostępniona Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie treści.

 2. Zakupiona treść zostanie udostępniona Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść wolną od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.